Werset 2. 58

Kto jest w stanie powstrzymać swoje zmysły od przedmiotów zmysłów, na podobieństwo żółwia, który zwija swoje kończyny w muszli – ten posiadł prawdziwą wiedzę.

image

Werset 2. 59

Wcielona dusza może powstrzymać się od uciech zmysłowych, mimo iż upodobanie do przedmiotów zmysłów pozostanie . Ale poprzez ów brak zaangażowania i przez doświadczanie wyższego smaku, umacnia się jej świadomość.

image

Werset 2. 60

Zmysły są tak mocne i impulsywne, O Arjuno, że gwałtem porywają nawet umysł człowieka, który posiadł wnikliwą wiedzę, i który usiłuje je kontrolować.

image

Werset 2. 61

Kto opanowuje swoje zmysły i koncentruje swą świadomość na Mnie, ten znany jest jako człowiek o niewzruszonej inteligencji.

image

Werset 2. 62

Osoba kontemplująca przedmioty zmysłów rozwija przywiązanie do nich. Z takiego przywiązania rodzi się pożądanie, a z pożądania pochodzi złość.

image

Werset 2. 63

Ze złości powstaje złudzenie, a ze złudzenia chaos w pamięci. Kiedy w pamięci panuje chaos, zanika inteligencja, a kiedy inteligencja zostaje stracona, upada się z powrotem w materialne bajoro.

image

Werset 2. 64

Kto jednak potrafi kontrolować swoje zmysły, poprzez przestrzeganie ustalonych zasad wolności, ten może osiągnąć całkowitą łaskę Pana i dzięki temu uwolnić się od wszelkiego przywiązania i niechęci.

image

Werset 2. 65

Dla posiadającego Boską świadomość nie istnieją już dłużej trojakie nieszczęścia tego materialnego świata. Inteligencja tego, kto jest w takim szczęśliwym stanie, wkrótce staje się zrównoważona.

image

Werset 2. 66

Kto jednak pozbawiony jest świadomości transcendentalnej, ten nie jest w stanie kontrolować umysłu ani też nie posiada zrównoważonej inteligencji, bez której niemożliwe jest osiągnięcie spokoju. A jak bez spokoju może istnieć jakiekolwiek szczęście?

image

Werset 2. 67

Tak jak mocny wiatr porywa łódź na wodzie, tak nawet tylko jeden ze zmysłów, na którym skupi się umysł, może pozbawić człowieka inteligencji.

image

Werset 2. 68

Zatem, o potężny, zrównoważoną inteligencję posiada ten, kto powściąga swoje zmysły wobec ich przedmiotów.

image

Werset 2. 69

Co bowiem nocą jest dla wszystkich istot, czasem przebudzenia jest dla samo-kontrolującego się. A co czasem przebudzenia jest dla wszystkich żywych istot, to nocą jest dla dociekającego mędrca.

image

Werset 2. 70

Kto pozostaje niewzruszonym, mimo nieustannego potoku pragnień – które jak rzeki wpadają do oceanu, zawsze napełnianego, a mimo to zawsze pogrążonego w ciszy – ten jedynie może osiągnąć spokój. Ale nie zazna spokoju człowiek, który dąży do zaspokajania swoich materialnych pragnień.

image

Werset 2. 71

Kto wyzbył się wszelkich pragnień zadowalania zmysłów, kto uwolnił się od poczucia własności oraz od fałszywego ego – ten jedynie może osiągnąć prawdziwy spokój.

image

Werset 2. 72

Jest to sposób duchowego i boskiego życia, po osiągnięciu którego człowiek nie jest już dłużej wprowadzany w błąd. Osiągnąwszy ten stan, nawet w godzinie śmierci, można wejść w królestwo Boga.

image

ROZDZIAŁ 3: KARMA-JOGA

Każdy musi podjąć jakiś rodzaj działania w tym materialnym świecie. Ale nasze działanie może nas albo związać z tym światem, albo wyzwolić z niego. Poprzez bezinteresowne działanie dla przyjemności Najwyższego, można wyzwolić się z prawa karmy (akcji i reakcji) i osiągnąć transcendentalną wiedzę o jaźni i Najwyższym.

image

Werset 3. 1

Arjuna rzekł: O Janardano, O Keśavo, dlaczego usilnie nakłaniasz mnie do tej ohydnej wojny, skoro uważasz, że inteligencja lepsza jest niż czyn przynoszący owoce?

image

Werset 3. 2

Moja inteligencja zwiedziona została przez Twoje dwuznaczne nauki. Proszę zatem, powiedz mi wyraźnie, co jest dla mnie najlepsze.

image

Werset 3. 3

Błogosławiony Pan rzekł: O bezgrzeszny Arjuno, wytłumaczyłem ci już uprzednio, że są dwie klasy ludzi realizujących Dusze. Niektórzy bardziej skłonni są do poznania Jej drogą empirycznych, filozoficznych spekulacji, inni natomiast poprzez pracę w oddaniu.

image

Werset 3. 4

Nie można uwolnić się od skutków działania jedynie poprzez powstrzymywanie się od pracy ani osiągnąć doskonałości jedynie przez samo wyrzeczenie.

image

Werset 3. 5

Siły natury materialnej są źródłem bodźców zmuszających wszystkich do bezradnego działania; dlatego nikt, nawet na chwilę, nie może powstrzymać się od zajęcia.

image

Werset 3. 6

Kto powstrzymuje zmysły i organy działania, ale którego umysł nadal zainteresowany jest przedmiotami zmysłów, ten z pewnością okłamuje siebie samego i nazywany jest oszustem.

image

Werset 3. 7

Bez porównania lepszy jest ten, kto za pomocą umysłu kontroluje zmysły, a narządy zmysłów angażuje w pracę w służbie oddania, nie przywiązując się do jej rezultatów.

image

Werset 3. 8

Pełń swój obowiązek, gdyż działanie lepsze jest od bezczynu. Bez pracy człowiek nie jest w stanie nawet utrzymać swego fizycznego ciała.

image

Werset 3. 9

Praca wykonywana być musi jako ofiara dla Visznu, w przeciwnym razie jest ona przyczyną niewoli w tym materialnym świecie. Dlatego, O synu Kunti, pełń swoje obowiązki dla Jego zadowolenia. W ten sposób zawsze pozostaniesz wolnym od przywiązań i niewoli.

image

Werset 3. 10

Na początku stworzenia, Pan wszystkich istot ustanowił cztery generacje ludzi i półbogów, wraz z ofiarami dla Visznu, i pobłogosławił ich mówiąc: „Bądźcie szczęśliwi poprzez tę yajnę (ofiarę), albowiem spełniając ją, otrzymacie wszystko, czego pożądacie.”

image

Werset 3. 11

Półbogowie, usatysfakcjonowani ofiarami, zadowolą was również. I gdy w ten sposób będziecie wspomagać się nawzajem, zapanuje ogólna pomyślność.

image

Werset 3. 12

Odpowiedzialni za różne potrzeby życia półbogowie, usatysfakcjonowani pełnieniem yajnas (ofiar), dostarczają wszystkich rzeczy potrzebnych człowiekowi. Ale zaprawdę złodziejem jest ten, kto korzystając z tych darów, nie ofiarowuje ich z powrotem półbogom.

image

Werset 3. 13

Wielbiciele Pana uwolnieni są wszelkich grzechów, albowiem spożywają pokarm wpierw ofiarowany. Inni, którzy przygotowują pożywienie dla zadowolenia własnych zmysłów, zaprawdę jedzą tylko grzech.

image

Werset 3. 14

Wszystkie żyjące ciała utrzymują się przy życiu spożywając ziarno, ziarno z deszczu powstaje, deszcz ze spełniania yajna (ofiary), a yajna z pełnienia nakazanych obowiązków.

image

Werset 3. 15

Vedy nakazują spełnianie ofiar, a Vedy wyjawione zostały bezpośrednio przez Najwyższą Osobę Boga. Zatem wszech-przenikająca Transcendencja jest wiecznie usytuowana w czynach ofiarnych.

image

Werset 3. 16

Mój drogi Arjuno, grzeszne życie wiedzie człowiek, który nie przestrzega nakazów Ved odnośnie spełniania ofiar, gdyż na próżno żyje ten, kto znajduje zadowolenie jedynie w uciechach zmysłowych.

image

Werset 3. 17

Kto jednak czerpie przyjemność z duszy jedynie, kto jest oświecony w duchu, raduje się w duchu i całkowicie jest nim napełniony – dla tego nie ma żadnych obowiązków.

image

Werset 3. 18

Samo-zrealizowana osoba nie ma żadnego celu do osiągnięcia w pełnieniu swoich obowiązków ani też nie ma żadnego powodu, by ich nie spełniać. Nie musi też ona polegać na żadnej żywej istocie.

image

Werset 3. 19

Należy zatem pełnić swój obowiązek bez przywiązywania się do owoców swojej pracy, gdyż przez pracę wolną od pragnienia zysku, człowiek Najwyższego osiąga.

image

Werset 3. 20

Nawet królowie, tacy jak Janaka i inni, osiągnęli doskonałość przez pełnienie swoich obowiązków. Powinieneś zatem wykonywać swoją pracę, dając tym przykład ogółowi ludzkości.

image

Werset 3. 21

Cokolwiek by nie uczynił wielki człowiek, zwykli ludzie podążą w jego ślady. Albowiem jego przykład naśladuje cały świat.

image

Werset 3. 22

O synu Prthy, nie ma dla Mnie żadnego obowiązku we wszystkich trzech systemach planetarnych. Nie potrzebuję niczego ani też nie muszę niczego zdobywać – a pomimo to zaangażowany jestem w pracę.

image

Werset 3. 23

Gdybym Ja nie wykonywał żadnej pracy, O Partho wszyscy ludzie z pewnością poszliby za Moim przykładem.

image

Werset 3. 24

I gdybym Ja zaprzestał działania, wszystkie te światy obróciłyby się w ruinę. Byłbym również przyczyną powstania niepożądanej populacji, i w ten sposób zakłóciłbym pokój wszystkim żywym istotom.

image

Werset 3. 25

Tak jak nie mający wiedzy pełnią swoje obowiązki, przywiązując się jednakże do ich rezultatów, podobnie może działać człowiek uczony, ale bez tego przywiązania, prowadząc w ten sposób ludzi na właściwą drogę.

image

Werset 3. 26

Jednakowoż niechaj mędrzec nie niepokoi tych, którzy nie posiadają wiedzy i przywiązani są do rezultatów płynących z działania. Nikt nie powinien ich zachęcać do porzucenia pracy, lecz pracę swoją niechaj pełnią w duchu oddania.

image

Werset 3. 27

Zdezorientowana, znajdująca się pod wpływem trzech sił natury materialnej, dusza uważa siebie za sprawcę czynów, które w rzeczywistości spełniane są przez naturę.

image

Werset 3. 28

Kto posiadł wiedzę o Prawdzie Absolutnej, O potężny, ten nie angażuje się już w zadowalanie zmysłów, znając dobrze różnicę pomiędzy pracą w oddaniu, a pracą dla zysku.

image

Werset 3. 29

Nie posiadający wiedzy, zwiedzeni przez siły natury materialnej, całkowicie angażują się w czynności materialne i przywiązują się do nich. Pomimo tego, iż obowiązki ich są niższe – z racji braku wiedzy, mędrcy nie powinni ich zakłócać.

image

Werset 3. 30

Zatem, O Arjuno, oddając Mi wszystkie swoje czyny, z umysłem skupionym na Mnie, wolny od pragnienia zysku, egoizmu i ospałości, walcz!

image

Werset 3. 31

Kto pełni swój obowiązek zgodnie z Moimi nakazami i kto wiernie przestrzega tych nauk, będąc wolnym od zazdrości, ten uwalnia się od uwikłań będących skutkiem działania dla zysku.

image